NEDSIVNINGSANLÆG
 

      
 


I 1997 blev kravene til udledning af spildevand strammet på grund af, at der efterhånden var sket en væsentlig forringelse af vandkvaliteten i vandløb og søer. Årsagen skyldes i stor udstrækning en dårlig renseeffekt fra septiktanke. Disse skal derfor ændres til tidssvarende anlæg med nedsivningsanlæg. Loven gælder for områder med spredt bebyggelse, hvor der ikke findes offentlig kloakering.

Rensningen af spildevandet kan udføres med: Nedsivningsanlæg, sandfilteranlæg og minirenseanlæg. Nedsivningsanlægget er mest anvendt. Et nedsivningsanlæg udfører en rensning af spildevandet efterfulgt af en nedsivning i jorden. Anlægget består af en bundfældingstank, hvor de faste stoffer tilbageholdes, og væsken ledes til et nedsivningsområde, hvor den fordeles og renses af jordens mikroorganismer.

RÅDGIVNING og ETABLERING
Vi udfører rådgivning og udførelse. Flere ting indgår i vurderingen af anlægstype bl.a.: Jordbundsforhold og grundvandshøjde. Udførelsen af et anlæg skal ske af en autoriseret Kloakmester.
 


ANLÆGSTYPER
Vi arbejder med 3 forskellige udførelser af nedsivningsanlæg. Her er forskellen kort beskrevet:
 1) Anlægget opbygges med en bundfældningstank med 2 - 3 kamre. (Findes der en Trix-tank på ejendommen, kan denne udvides med en indsatsbrønd). Alt spildevand ledes til tanken og fordeles herfra til sivestrenge.

 
2) Ved trykfordelingsanlægget ledes spildevandet fra bundfældingstanken til en pumpebrønd, hvorfra pumpen fordeler spildevandet til sivestrenge. Et trykfordelingsanlæg kan løfte spildevandet til et niveau, der er højere en udløbsniveauet, og vil kunne fordele spildevandet mere jævnt i siverørene.

 


3) Andre alternativer kan være at etablere nedsivningsrørene i en mile oven på eksisterende jordlag eller at etablere et biologisk sandfilteranlæg. Sidstnævnte er i princippet et nedsivningsanlæg, som indkapslet i en vandtæt membran, kan opsamle det rensede spildevand, hvorefter det ledes til en recipient.

 

Ved etablering af anlæggene overholdes følgende afstande: 2,5 meter fra grundvandsspejl til bunden af rørgraven. 300 meter til nærmeste drikkevandsboring. 75 meter til nærmeste nedsivningsanlæg. 25 meter til vandløb, søer, havet, grøfter og drænledninger. 5 meter til skel for bygninger med beboelse uden kælder.Her har vi stillet et anlæg op oven på jorden - så du kan se hvad det er vi graver ned.


Og sådan ser det ud, når vi går igang med dit anlæg

- og til sidst rydder vi op efter os, og du kan ikke se, at vi har været der.


KLIK her for : Link til Østerholmprojekt
 

 

www.norulf.dk